Techniques ceinture jaune de Judo

Le programme de la ceinture jaune de Judo est composé de 6 techniques debout et de 6 techniques au sol.

Vous pouvez lire la suite de cet article pour découvrir ces techniques illustrées en images.

Techniques debout

Harai Goshi

Tsuri Komi Goshi

Sasae Tsuri Komi Ashi

Morote Seoi Nage

Ko Uchi Gari

O Uchi Gari

Techniques au sol

Kuzure Keza Gatame

Kuzure Yoko Shio Gatame

Kuzure Kami Shio Gatame

Kuzure Tate Shio Gatame

Makura Keza Gatame

Kata Gatame